DOKUMENTACE PO a BOZP

DOKUMENTACE PO a BOZP

Na základě začlenění provozu do kategorie činností jsou zpracovány:

 • organizační směrnice
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • dokumentace zdolávání požáru
 • požární evakuační plány – grafická a textová část
 • řády ohlašovny požáru
 • tématické a časové plány školení

ŠKOLENÍ PO a BOZP

ŠKOLENÍ PO a BOZP

Rozsah školení a odborných příprav odpovídá §22, resp. §23, 24 vyhl. č. 246/ 2001 Sb., o požární prevenci:

 • školení zaměstnanců
 • vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • preventistů PO
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY PO a BOZP

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY PO a BOZP

Požární preventivní prohlídky jsou prováděny v souladu s platnou legislativou, zahrnují

 • preventivní požární prohlídky / výrobní provozy, ubytovací objekty, školy, administrativní objekty apod./
 • zápisy do požární knihy, včetně navržených opatření
 • aktualizace dokumentace PO

 • kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené dle požadavku § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
 • prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

PRODEJNÍ A REVIZNÍ ČINNOST

PRODEJNÍ A REVIZNÍ ČINNOST

Prodej a revize požárně bezpečnostních zařízení:

 • hasicí přístroje
 • hydrantové systémy
 • bezpečnostní tabulky
 • požární klapky a stěnové uzávěry
 • požární větrací mřížky
 • detektory kouře
 • doplňky hasicích přístrojů
 • požární hadice a armatury
 • tlakové lávhe (CO2)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY A OSTATNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

POŽÁRNÍ UCPÁVKY A OSTATNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

Kompletní příprava a výbava stavby z hlediska požární ochrany:

 • zhotovení požárních ucpávek
 • provádění požárních nátěrů dřevěných a ocelových nosných konstrukcí
 • vybavení stavby bezpečnostními tabulkamy
 • vybavení hasicími přístroji a hydrantovými systémy, včetně montáže a výchozí revize
 • vybavení detektory kouře
 • požární klapky a stěnové požární uzávěry
 • dodávka a montáž požárních dveří a požárního zasklení